E=mo^2

I knew it! Einstein was emo.
E=mo^2 0

Comments